FBPixel

Algemene voorwaarden uitzendarbeid

Artikel 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten m.b.t. het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan gebruikers, payroll, interim poolmanagement & selectie en het verlenen van HR diensten welke worden uitgevoerd onder de handelsnaam TOPANGELS. Deze handelsnaam wordt gezamenlijk gecommercialiseerd door de naamloze vennootschap TOPANGELS, met ondernemingsnummer 0633623794, gevestigd te Atomiumlaan 1, bus 30, 1020 Brussel.

Artikel 2.Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, met name maar niet limitatief:

de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de Nationale Arbeidsraad en het Paritair Comité voor Uitzendarbeid.

de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken

het Decreet (Vlaamse overheid) van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling,

het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

het Decreet (Waalse overheidsdienst) van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus

het Decreet (Duitstalige gemeenschap) van 11 mei 2009 betreffende de toelating van uitzendbureaus en de controle op de private arbeidsbemiddelaars

Artikel 3.De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de bijzondere voorwaarden bij aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en TOPANGELS. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient vooraf en schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 4.Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 24- gelden eveneens van zodra de gebruiker, hetzij telefonisch, per sms, per email, schriftelijk of onder enige andere vorm, een aanvraag toevertrouwt aan TOPANGELS en TOPANGELS kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

Artikel 5.TOPANGELS gaat een inspanningsverbintenis aan en geeft geen garanties omtrent de resultaten van haar opdracht.

Artikel 6.Overeenkomstig CAO 38 quater van 14/07/1999, en de anti-discriminatiewet van 10 mei 2007, mag TOPANGELS de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen. Bijgevolg is het de gebruiker enkel toegelaten functie-relevante criteria te formuleren in zijn aanvraag.

Artikel 7.De gebruiker verbindt er zich toe bij de aanvraag, de aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie, alsook onverwijld elke wijziging, schriftelijk te communiceren aan TOPANGELS.

Zonder exhaustief te zijn betreft dit onder andere de volgende informatie:

de reden om beroep te doen op uitzendarbeid; (zie ook art. 8 hierna) en de al of niet aanwezigheid van een syndicale delegatie, alsook het bevoegde paritair comité;

de functieomschrijving, met inbegrip van de vereiste beroepskwalificatie, de risico-evaluatie en de werkpostfiche; (zie ook art. 9 en 17 hierna)

verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de gebruiker, evenals de toekenningsmodaliteiten;

alle nodige informatie voor de DIMONA-aangifte, die voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht moet worden doorgegeven.

alle informatie betreffende de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de uitzendkracht; (zie ook art. 11 hierna)

alle informatie met betrekking tot een arbeidsongeval;

alle informatie betreffende de geleverde prestaties;

alle informatie met betrekking tot het verlengen of niet-hernieuwen van de opdracht;

alle informatie aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid;

het arbeidsreglement;

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

Indien door het laattijdig doorgeven van informatie de DIMONA-aangifte niet kan gebeuren vόόr aanvang van de tewerkstelling, loopt de gebruiker het risico dat hij als werkgever beschouwd wordt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Artikel 8.De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt de gebruiker, in de door de wet voorziene gevallen, voorafgaandelijk voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het bekomen van alle door de wet vereiste vergunningen.

Artikel 9.Mocht de beroepskwalificatie van een uitzendkracht niet overeenstemmen met de wensen van de gebruiker, dient de gebruiker TOPANGELS hiervan binnen de vier eerste werkuren op de hoogte te brengen.

Indien de gebruiker zelf de selectie van de uitzendkrachten uitvoert, kan de ongeschiktheid van de uitzendkracht nooit tegen TOPANGELS ingeroepen worden.

Artikel 10.TOPANGELS is in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen van de afwezigheid en/of laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten. In voorkomend geval brengt de gebruiker TOPANGELS hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Artikel 11.De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de gebruiker voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren, zoals vermeld op de werkpostfiche, of, indien geen werkpostfiche vereist is, die werkzaamheden die vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificaties en het resultaat van de risico-evaluatie.

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de daartoe voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en deze, voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan TOPANGELS over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche dient de gebruiker het advies in te winnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform artikel 5, §3, 4° van het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen, alsook voor het reinigen, herstellen en behoud ervan in normale gebruiksklare staat, ook indien een afwijkende overeenkomst over de levering hiervan met TOPANGELS werd afgesloten.

Artikel 12. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake de reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van de tewerkstelling gelden. Dit houdt in dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk, enz.

Artikel 13. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties, conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques, eco-cheques, voordelen in natura en andere looncomponenten, alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Alle door de gebruiker aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, rust, maaltijden, worden beschouwd als arbeidsuren en zullen als dusdanig gefactureerd worden.

De gebruiker dient al deze loongegevens vooraf mee te delen aan TOPANGELS. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, onvolledig, niet tijdig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten die hierdoor veroorzaakt worden, zijn ten laste van de gebruiker.

Artikel 14. De gebruiker is belast met het feitelijk gezag over de uitzendkracht. Derhalve berust de burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bij de gebruiker, en is hij als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. TOPANGELS beveelt de gebruiker aan een clausule “uitzendarbeid” in haar polis burgerlijke aansprakelijkheid te voorzien.

TOPANGELS is niet aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker, noch voor directe schade, winstderving, gemiste besparingen, uitwijk- of vervangingskosten of enige indirecte of gevolgschade.

Artikel 15. TOPANGELS is niet aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën door de gebruiker toegekend aan de uitzendkracht, noch voor de eventuele recuperatie ervan. TOPANGELS is eveneens niet aansprakelijk in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen toevertrouwd aan de uitzendkracht.

De kosten voor het eventueel gebruik van de bedrijfstelefoon van de gebruiker voor persoonlijke doeleinden, eventuele verkeersboetes bij gebruik van een bedrijfswagen, evenals specifieke bedrijfsgebonden persoonlijke uitgaven zoals het gebruik van het bedrijfsrestaurant van de gebruiker, zullen door de gebruiker rechtstreeks geïnd worden bij de uitzendkracht, zonder bemiddeling van TOPANGELS.

Artikel 16. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van TOPANGELS in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker TOPANGELS hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het wettelijk verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door TOPANGELS aan de gebruiker.

Artikel 17. Behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord van TOPANGELS, mag

de gebruiker de uitzendkracht geen andere taak toevertrouwen dan die waarvoor hij ter beschikking wordt gesteld, of die vermeld staan in de werkpostfiche; meer bepaald mag hij hem geen enkele behandeling van machines, uitrusting, vehikels, goederen, transport of inning van valuta toevertrouwen;

de uitzendkracht enkel normale opdrachten uitvoeren; opdrachten die vallen onder een specifieke wetgeving, zoals ongezonde en gevaarlijke opdrachten, boven- of ondergronds zijn uitgesloten.

Artikel 18. Ingeval van een arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk TOPANGELS verwittigen, en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van een correcte ongevalsaangifte.

Conform art. 94 ter, §2, 2° van de welzijnswet van 04/08/1996 onderzoekt de preventieadviseur van de gebruiker elk ernstig arbeidsongeval van de uitzendkracht en neemt contact op met de preventieadviseur van TOPANGELS, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek en waarbij maatregelen besproken worden om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te vermijden. De preventieadviseur van de gebruiker maakt het omstandig verslag op. De respectievelijke maatregelen die op basis van dit verslag door de gebruiker en TOPANGELS genomen worden, worden door hen aangebracht en ondertekend op het verslag dat door de gebruiker naar de Federale Inspectiedienst wordt opgestuurd binnen de 10 dagen na het ongeval. Indien een externe deskundige wordt aangesteld door de Federale Inspectiedienst, vallen de eventuele kosten van deze deskundige ten laste van de gebruiker.

De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het niet verstrekken van informatie of het verstrekken van onjuiste, onvolledige of laattijdige informatie.

Artikel 19. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het tijdig terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het voor het einde van de werkdag volgend op de laatste prestatiedag voor de uitzendkracht terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hiervan zal de gebruiker de niet-ondertekening of de niet-versturing niet ten nadele van TOPANGELS kunnen inroepen.

Door de teruggave aan TOPANGELS van de ondertekende prestatiestaten erkent de gebruiker de juistheid van de aangegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door TOPANGELS geenszins in de weg zou staan.

De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening van de prestatiestaat door een werknemer, een aangestelde of mandataris van de gebruiker niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan TOPANGELS. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de automatische verzending.

Artikel 20. De facturatie gebeurt op basis van de volgende elementen:

de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de gebruiker, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 7 van deze voorwaarden voldaan werd;

indien de prestatiestaten overeenkomstig artikel 19 niet tijdig ontvangen worden bij TOPANGELS zal de facturatie gebeuren op basis van de verrichte prestaties volgens de verklaring van de uitzendkracht, met als minimum de prestaties, voorzien in de overeenkomst;

de overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief. Deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door TOPANGELS automatisch verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen, zoals onder andere, maar niet limitatief, bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.

per dag zal steeds een minimum van vier uur worden aangerekend aan de gebruiker. Elk kwartier dat wordt aangevat, wordt volledig aangerekend.

voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker terzake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.de andere schriftelijke prijsafspraken; Alle bedragen zijn onderworpen aan de toepasselijke BTW.

Artikel 21. De facturen van TOPANGELS zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. De kosten van inning zijn volledig ten laste van de gebruiker. Bij laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, overeenkomstig de wet van 02/08/2002, verschuldigd. Bovendien zal na een schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 150 EUR.

De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen.

Artikel 22. Alle klachten betreffende facturen moeten TOPANGELS binnen de tien kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

Artikel 23. Ingeval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van TOPANGELS in gevaar wordt gebracht, behoudt TOPANGELS zich het recht voor de onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding. Bovendien zal de gebruiker TOPANGELS integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die TOPANGELS in dit verband zou kunnen lijden.

Indien een gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de bijzondere en algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft TOPANGELS het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en haar uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken. De gebruiker zal TOPANGELS integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die TOPANGELS in dit verband zou kunnen lijden.

Artikel 24. De gebruiker verbindt zich ertoe TOPANGELS op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.

Indien de gebruiker, voor dezelfde of een andere functie, een arbeidsovereenkomst sluit met de door TOPANGELS ter beschikking gestelde uitzendkracht, vóór het einde van een minimumperiode in de offerte, zal de gebruiker aan TOPANGELS, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 25% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht. Gebruiker en TOPANGELS menen dat het voorgenoemd percentage een redelijke inschatting uitmaakt van de schade die zal ontstaan bij TOPANGELS als gevolg van dergelijke voortijdige afwerving door de gebruiker.

De gebruiker is deze vergoeding eveneens verschuldigd, indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van de terbeschikkingstelling en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 6 maanden verstreken zijn.

Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht;
   
 • het laten ter beschikking stellen van de desbetreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor);
   
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II, Hoofdstuk II van het Wetboek van Vennootschappen;
   
 • het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven;

Wordt verstaan onder uitzendkracht:

 • de door TOPANGELS geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de gebruiker;
   
 • de kandidaat-uitzendkracht die door TOPANGELS werd voorgesteld aan de gebruiker;

Wordt verstaan onder bruto-jaarloon van de uitzendkracht:

 • indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft, het laatste geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddeld aantal uren per week x 4,33 x 13,92;
   
 • indien de kandidaat-uitzendkracht nog niet gewerkt heeft, het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende uurloon (met als minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddeld aantal uren per week x 4,33 x 13,92;

Artikel 25. Bij eenzijdige verbreking van het contract door de gebruiker, zonder voortijdige afwerving, is de gebruiker op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aan TOPANGELS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de som van de facturen die TOPANGELS zou hebben opgemaakt indien het contract wel volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 EUR per kalenderdag per uitzendkracht.

Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van het contract tussen de gebruiker en TOPANGELS ten gevolge van de niet-naleving door de gebruiker van wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van het contract. TOPANGELS heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen.

Artikel 26. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de gebruiker naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen. In een offerte opgenomen afwijkingen op de algemene voorwaarden worden pas van kracht na ondertekening van de offerte door de gebruiker.

Artikel 27. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld overeenkomstig het Belgisch recht.

Artikel 28. Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze contractuele (bijzondere en algemene) voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van TOPANGELS.

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.topangels.be. Dit is een website voor de diensten aangeboden door Topangels NV, met KBO nummer 0633.623.794, en met maatschappelijke zetel te Atomiumlaan 1, bus 30, 1020 Brussel, hierna genoemd Topangels.

 1. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op bovenvermelde website, een eventuele nieuwsbrief en/of accountplatform. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige gebruiksvoorwaarden. Het is sterk aangeraden om naast deze gebruiksvoorwaarden ook de privacyverklaring met cookie policy te raadplegen, welke eveneens op de website zijn terug te vinden. Door uw bezoek aan de website, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de site.

 1. Informatieweergave

Alle gegevens op de site worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies kan onze onderneming geen garanties geven omtrent de accuraatheid, toereikendheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden. Daarom wijst Topangels alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot het gebruik van interactieve toepassingen. De informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De gebruiker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

 1. Intellectuele rechten

De teksten, het logo, de afbeeldingen, codes, de informatie, interactieve toepassingen etc horen toe aan Topangels en zijn wettelijk beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, verzenden, publiceren, distribueren, verkopen, aanpassen of wijzigen van de website, informatie of een deel ervan, op welke wijze dan ook is behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Topangels verboden.

 1. Gedrag van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten te gebruiken conform een “goede huisvader”, volgens deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet-en regelgeving.

Het is verboden de diensten te gebruiken op een wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, obsceen, onwettig, lasterlijk of bedreigend materiaal of materiaal dat aanzet tot racisme of xenofobie te verzenden of te uploaden, materiaal met een commerciële, publicitaire of promotionele boodschap te verzenden of te uploaden.

De websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten mogen niet worden gebruikt om reclame, “junk mail”, spam, ongevraagde kettingbrieven of elk ander bericht dat zichzelf vermenigvuldigt of dat ongewenst is te verzenden of te uploaden. Ze mogen evenmin worden gebruikt op een wijze die de website, de diensten of de prestaties van derden verstoort, beschadigt of hindert vb. door middel van de overdracht van onredelijk grote bestanden, ze mogen niet worden gebruikt om virussen of andere schadelijke programma’s te verzenden of te uploaden.

De gebruiker zal ook geen gebruik maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de website of de inhoud ervan wordt aangewend voor een andere doeleinde dan waarvoor deze wordt aangeboden/weergegeven op de website. De gebruiker mag ook geen toegang verschaffen tot inhoud op de website die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining” of andere techniek. Verder zal de gebruiker de eventuele kwetsbaarheid van de website niet testen.

 1. Plichten van Topangels t.a.v. de website

Onze onderneming stelt alles in het werk om de toegang en de goede werking van de websites te garanderen. Dit betreft echter uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Onze onderneming kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of enige beperking in gebruik, etc. Zij kiest naar eigen goeddunken de technische middelen die nodig zijn om de toegang en goede werking optimaal te verzekeren.

Onze onderneming tracht binnen haar mogelijkheden en op evenredige wijze in beveiliging van de websites te voorzien. Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van eventuele gegevens, vb. wanneer de website of servers worden aangevallen door derden.

 1. Sociale media en andere links

Op de website kunnen links naar sociale media zijn opgenomen. Bij het gebruik van deze websites dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media sites nageleefd te worden. Het zijn interactieve sites, onze onderneming heeft bijgevolg niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

Dezelfde bepaling is van toepassing op eventuele links naar andere websites of pagina’s van partners/derden. Het plaatsen van links naar deze sites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Onze onderneming verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud en andere kenmerken van de websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden noch voor schade door het gebruik ervan. Er wordt dan ook eveneens verwezen naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

 1. Wijzigingen

Topangels reserveert het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) gebruiksvoorwaarden. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. De laatste versie dateert van juni 2018.

 1. Contact

Hebt u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via het contactformulier of de contactgegevens die op de website zijn terug te vinden.